Bảng giá dịch vụ

Email doanh nghiệp theo tên miền riêng

E10

125ktháng
 • 10 người dùng (email)
 • 15GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E25

200ktháng
 • 10 người dùng (email)
 • 15GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E50

300ktháng
 • 50 người dùng (email)
 • 15GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E100

500ktháng
 • 100 người dùng (email)
 • 15GB dung lượng / email
 • Gửi 500 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E200

800ktháng
 • 200 người dùng (email)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 2,000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E500

1500ktháng
 • 500 người dùng (email)
 • 30GB dung lượng / email
 • Gửi 2,000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E1000

2500ktháng
 • 1000 người dùng (email)
 • Không giới hạn dung lượng
 • Gửi 2,000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký

E2000

4000ktháng
 • 2000 người dùng (email)
 • Không giới hạn dung lượng
 • Gửi 2,000 email / ngày
 • Bảo mật 2 lớp
 • Truy cập trên mọi thiết bị
 • Chống spam, virus, malware
 • Quản trị người dùng
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký